IGP

Inom IGP ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.

IPO 1 Jhallberg ullaGrupp A, spårarbete.

Klass 1

Spåret är ett förarspår som är minst 300 steg långt och 20 minuter gammalt. Det skall vara 2 räta vinklar och 2 föremål ( tillhöriga föraren ) ska också läggas ut.

Man har 15 minuter på sig att utarbeta spåret. Föremålen ska vara ca 10 cm långa, 2-3 cm breda med en tjocklek av 0,5-1 cm, och får i färg i skilja sig väsentligt från underlaget.

Det första föremålet lägges efter minst 100 steg och föraren väljer själv om det ska läggas mitt på första sträckan eller på den andra. Andra föremålet ska alltid läggas vid spårets slut.

Domaren går med runt på spåret i jämnhöjd med föraren. Han går med på alla spår och i alla klasser.

Vid bedömning av spåret indelas detta i olika avsnitt där man har olika poängsummor för varje delsträcka. Påsläppet har en poängsumma, en rak del-sträcka har en summa, vinklarna har var för sig en summa och apporterna har också de var för sig sitt eget värde.

Varje delmoments poängsumma ställs mot erhållet betyg.

Det finns inget krav att hunden måste komma runt hela spåret för att få poäng. Man arbetar hela tiden ihop poäng allt eftersom man klarar de olika delmomenten.

Huvudkriteriet för ett bra spårarbete är att hunden arbetar lugnt med låg näsa, mitt i spårkärnan och har ett starkt spårintresse.

Avviker hunden från spåret mer än 20 m avbrytes spårarbetet, likaså om hunden ej hinner arbeta ut spåret innan maxtiden utgår. Om spåret avbrytes tilldelas hunden den poäng den arbetat ihop fram till dess.

Klass 2

Här är spåret ett icke förarspår, minst 400 steg långt och ser i övrigt ut som spåret i klass1. Spåret ska var 30 minuter gammalt och utarbetat inom 15 minuter.

Klass 3

Ett icke förarspår, minst 600 steg långt med 5 sträckor och 4 vinklar. Spåret ska vara minst 60 minuter gammalt, 3 föremål ska vara utlagda och spåret ska vara utarbetat inom 20 minuter.

Grupp B, lydnadsprogrammet.

Klass 1

Här har varje moment ett poängvärde som ställs mot det betyg som erhålles för utförandet.

Här är det också så att hunden kan få några poäng även om momentet ej utföres helt enligt anvisningarna.

Exempel: En hund som lägger sig eller blir stående i momentet "sättande under gång" får betyget Bristfällig (M) och kan tilldelas upp till hälften av momentets poäng för att den trots allt gjorde något.

Hoppapportering och A-hindret är också sådana moment som bedöms annorlunda än vad vi är vana vid. Momentet delas in i tre delar: uthopp, apportering och återhopp.

Utför hunden två av dessa tre delar tilldelas den betyget Bristfällig (M) och kan få ända upp till 2/3 av poängsumman. Utför den dock endast en av dessa tre delmoment får den 0 poäng.

Hopphindret är 1,5 m brett och 1 m högt. Tidigare hade man 20 cm borst överst på hindret men det är numera borttaget. A-hindret är också 1,5 m brett men har en höjd av 180 cm.

Programmet i klass I innehåller följande moment och poängvärden:

Fritt följ (20),

Sättande under marsch (10p),

Platsläggande med inkallning (10p),

Apportering på slät mark (10p),

Apportering över häck (15p),

Apportering över A-hinder (15p),

Framåtsändande med platsläggande (10p) och

Platsliggning med störning (10p).

Medan en hund gör sitt lydnadsprogram ligger en annan hund plats. Det är således två hundar på planen samtidigt. Skottprov ( 2 skott med kaliber 6mm ) genomförs när hunden går fritt följ.

Viktigt i bedömningen av utförandet av lydnadsmomenten är att hunden har ett högt tempo, visar arbetsglädje och har precision i utförandet av momenten. Hundens namn räknas som kommando.

Används hundens namn och kommandot "Hit" vid inkallningen, så räknas detta som dubbelkommando. Ett extra kommando gör att delmomentet inte kan bedömas högre än "Tillfredsställande" (B). Ytterligare ett kommando ger högst betyget "Bristfällig" (M).

Vid alla ingångar, vid apporteringar och inkallning, ska hunden sätta sig framför föraren för att sedan efter ca 3 sek, på ett nytt kommando släppa apporten eller inta sin utgångsställning vid förarens sida.

Klass 2

Utöver momenten i klass 1 så har här tillkommit”Ställande under marsch”. Fritt följ (10), Sättande under marsch (10p), Platsläggande med inkallning (10p), Ställande under marsch ( 10p), Apportering på slät mark (10p), Apportering över häck (15p), Apportering över A-hinder (15p), Framåtsändande med platsläggande (10p) och Platsliggning med störning (10p).

Klass 3

Här har ställande under marsch bytts ut mot Ställande under språngmarsch. Både platsläggandet och ställandet sker under språngmarsch. Fritt följ (10), Sättande under marsch (10p), Platsläggande under språngmarsch med inkallning (10p), Ställande under språngmarsch ( 10p), Apportering på slät mark (10p), Apportering över häck (15p), Apportering över A-hinder (15p), Framåtsändande med platsläggande (10p) och Platsliggning med störning (10p).

Grupp C, skyddsarbetet.

Klass 1

Precis som i övriga grupper har de olika delmomenten även här olika poängsummor.

Ett bra skyddsarbete är ett fast och djupt bett och hög intensitet i angrepp och bevakningar.

Det största felet en hund kan göra är att inte våga angripa figuranten och/eller låter sig trängas bort av figuranten. En sådan hund avbrytes och erhåller den poäng den samlat ihop fram till att den avbrytes. Den kan dock aldrig få högre betyg en Brist-fällig (M) även om den kan ha fått ihop mer en 69 % av poängsumman.

Om en hund inte vill släppa på förarens 3 kommandon avbrytes skyddsarbetet och hunden diskvalificeras från tävlingen. Den får då 0 poäng.

En hund som är oren, stöter och nafsar kan fortfarande hamna på den positiva betygsskalan medan en hund som tar ett fast ombett aldrig kan få högre betyg än Bristfällig (M).

Föraren får bara kommendera loss 1 gång. Extra kommando får bara ges på domarens anvisning. Det är domaren som bestämmer när föraren får ge extra kommando för att få hunden att släppa.

Rondering (5p) C-arbetet börjar med en rondering runt en skärm fram till nästa där figuranten befinner sig. Man får inte förväxla ronderingen med ett sökarbete, för det handlar inte om sök, utan detta är ett rent lydnadsmoment.

Bevakning och ståndskall (10p) Hunden ska aktivt och uppmärksamt bevaka figuranten och ge ihållande ståndskall.

Flykt med fasttagande (20p) Hunden placeras liggande 5 steg från figuranten och föraren går tillbaka till skärmen. På domarens anvisning flyr figuranten och hunden ska, utan tvekan, självständigt och med ett energiskt och kraftigt bett, effektivt förhindra flyktförsöket. Domaren stoppar figuranten och hunden inleder en ny bevakning.

Avvärjande av överfall (35p) Efter en kort bevakning gör figuranten ett angrepp på hunden. Utan påverkan av föraren ska hunden försvara sig med ett energiskt och kraftigt bett. Avvärjande av överfall under rörelse (30p)

Förare och hund placeras mitt på plan i höjd med 1 skärmen. Hunden kan hållas i halsbandet, men får inte stimuleras av föraren. På domarens anvisning går figuranten, i normal takt, ut från sitt gömsle mot planens mitt. Efter att ha ignorerat förarens anrop börjar figuranten att springa och vänder upp mot föraren och hunden.

När figuranten är 30-40 steg från ekipaget ger domaren föraren order att sända hunden. Figuranten riktar med skrämselljud och kraftigt hotande rörelser ett angrepp mot hunden. Hunden ska utan tvekan avvärja angreppet genom ett energiskt och kraftigt bett.

Domaren stoppar sedan avvärjandet. Sedan följer en avvisitering av figuranten följt av en ca 20 m lång sido-transport fram till domaren.

Det är alltid domaren som ger start- och stoppkommando till figuranten. Figuranten skall vid allt arbete med hunden försöka visa upp hundens prestation för domaren. Detta innebär att han skall svänga mot domaren där denne befinner sig.

Klass 2

Rondering (5p) Här ska hunden rondera runt tre skärmar fram till den fjärde där figuranten befinner sig.

Bevakning och ståndskall (10p) Lika som i klass 1.

Flykt med fasttagande (10p) Lika som i klass 1.

Avvärjande av överfall (20p) Lika som i klass 1.

Ryggtransport ( 5p) Hund och förare går 5 steg bakom figuranten och ska transportera figuranten över en sträcka på ca. 30 steg.

Överfall under ryggtransport (30p), under transporten gör figuranten, på domarens anvisning, ett överfall på hunden. Utan påverkan från föraren och utan att tveka ska hunden försvara sig genom ett energiskt och kraftigt bett. Domaren stoppar avvärjandet. Sedan följer en avvisitering av figuranten följt av en ca 20 m lång sidotransport fram till domaren.

Avvärjande av överfall under rörelse (20p) Utföres som i klass 1 men figuranten springer ut från sitt gömsle mot planens mitt och hunden sändes på ett avstånd av 40-50 steg.

Klass 3

Rondering (10p) Här ska hunden rondera runt fem skärmar fram till den sjätte där figuranten befinner sig.

Bevakning och ståndskall (10p) Lika som i klass 1.

Flykt med fasttagande (10p) Lika som i klass 1.

Avvärjande av överfall 1 (20p) Lika som i klass 1.

Ryggtransport (5p) Lika som i klass 2.

Överfall under ryggtransport (15p) Lika som i klass 2.

Avvärjande av överfall under rörelse (10p) Utföres som i klass 2 men hunden sändes på ett avstånd av ca 60 steg.

Avvärjande av överfall 2 (20p) Lika avvärjande 1 men momentet avslutas med en avvisitering av figuranten följt av en ca 20 m lång sidotransport fram till domaren.

För att bestå ett IGP-prov måste hunden ha uppnått minst 70 poäng i vardera gruppen spår, lydnad och skyddsarbete.